Vivek & Shrushti
Devang & Gunja
Vishal & Deval
Smit & Riddhi
Dhara & Chandresh
Parikshit & Nidhi
Pooja & Pathik
Vedank & Bansari