Parikshit & Nidhi
Vedank & Bansari
Pooja & Pathik
Dhara & Chandresh
Vishal & Deval
Hiren & Mittal